ລົງທະບຽນອອນລາຍ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາພາສາອັງກິດເພື່ອການສື່ສານ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາການແປພາສາເກົາຫຼີ