ກົດລະບຽບຂອງນັກສຶກສາ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ (ສະບັບປັບປຸງ 2021)

ມາດຕາ 1: ການເຂົ້າເປັນນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລ (Enrolment):
ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ໂລໂກສ (ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່ານັກສຶກສາ LOGOS) ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນນັກສຶກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ທີ່ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
1. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ທີ່ຈະເປັນນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສມີດັ່ງນີ້:(College Admission Qualification)
1) ມີລະດັບການສຶກສາຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ (High School Graduate)
2) ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າ ແລະ ໄດ້ຄະແນນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວິທະຍາໄລ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ມາຮຽນຕາມການແຈ້ງການຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກ (Entrance Examination)
3) ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ມີພະຍາດຕິດແປດ ແລະ ຮ່າງກາຍຖືກມາດຖານສັດສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາວິຊາຮຽນ
4) ມີຄຸນສົມບັດດີ, ບໍ່ມີປະຫວັດເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ດີເວລາຮຽນ ຫຼື ເວລາປະຕິບັດງານໃນກົມກອງທ້ອງຖິ່ນກ່ອນມາຮຽນ (Good attitude and never had a bad history before)

2. ເອກະສານສະໜັກເຂົ້າຮຽນປະກອບມີ (Required Documents)
2.1 ສຳລັບນັກສຶກສາລາວ (For Lao Student)
- ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນ ມ.ປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 01 ສະບັບ.
- ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ທີ່ຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ 01 ສະບັບ.
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 01 ສະບັບ (ສະບັບແທ້, ບໍ່ກາຍ 01 ເດືອນ)
- ໃບກວດສຸຂະພາບ 01 ສະບັບ (ສະບັບແທ້, ບໍ່ກາຍ 01 ເດືອນ)
- ຮູບຖ່າຍ ຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 02 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 03 ເດືອນ)
2.2 ສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ (For Foreign Student)
- High School Certificate (1 Copy)
- Resume (1 Copy)
- Medical Certificate/Hospital in Lao (Original, No later than 02 weeks)
- Photo size 3x4cm/ 06 photos (No later than 03 months)
- Passport (1 Copy)

ມາດຕາ 2: ໜ້າທີ່ຂອງນັກສຶກສາ (Students’ Duties)
- ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນໃຫ້ສຳເລັດການສຶກສາຕາມເນື້ອໃນ ແລະ ກຳນົດເວລາຂອງຫຼັກສູດ.
- ຕັ້ງໜ້າເຝິກຝົນຕົນເອງໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ ສິນທຳປະຕິວັດ ກຽມພ້ອມປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດໃນອະນາຄົດ.
- ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ, ປະກາດແຈ້ງການ ແລະ ມະຕິຄຳສັ່ງຕ່າງໆ ທີ່ການຈັດຕັ້ງ ທຸກຂັ້ນຂອງ ວິທະຍາໄລ ວາງອອກ.
- ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດຕ່າງໆ ທີ່ວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດຂື້້ນ ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ (ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ ຄົບ 01 ສົກຮຽນ ແມ່ນຈະໄດ້ຄະແນນພິເສດຈຳນວນ 03 ໜ່ວຍກິດ , ທີ່ສາມາດທົດແທນລາຍວິຊາທີ່ມີຄະແນນອ່ອນ ຫຼື ຕົກໄດ້)

ມາດຕາ 3: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຫ້ອງ:
1) ສິດຂອງຄະນະຫ້ອງ: ຄະນະຫ້ອງເປັນທີ່ປຶກສາຂອງຜູ້ຊ່ວຍຂອງຄູ-ອາຈານ (ຄູປະຈໍາວິຊາ) ເພື່ອລົງເລິກດ້ານແນວຄິດການເມືອງ, ຕັກເຕືອນ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮຽນ,  ຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ, ນໍາພາສະມາຊິກຂອງຕົນສໍາຫຼວດກວດກາໃນແຕ່ລະເດືອນ.
2) ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຫ້ອງ:
- ຄະນະຫ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຄູ-ອາຈານ (ຄູປະຈໍາວິຊາ), ຊ່ວຍຄູໃນການຕິດຕາມສຶກສາອົບຮົມ ກ່ຽວກັບບັນດາກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງວິທະຍາໄລ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພາຍໃນຫ້ອງ, ປະຕິບັດຈັດຕັ້ງເຄືອນໄຫວກິດຈະກຳ, ວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ.
- ນໍາພາສະມາຊິກພາຍໃນຫ້ອງປົກປັກຮັກສາວັດສະດຸສິ່ງຂອງສ່ວນລວມ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ, ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີໜ້າທີ່ລວມສະມາຊິກໃນຫ້ອງຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະຄັ້ງ ແລະ ລາຍງານທຸກສະພາບການ ໃຫ້ຄູປະຈຳວິຊາ ແລະ ພະແນກວິຊາການໄດ້ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ.
- ເກັບກຳສະຖິຕິສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນ, ລາຍງານນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຂາດຮຽນໃຫ້ແກ່ຄູປະຈຳວິຊາ, ບັນທຶກການເກັບເງິນຄັງ ແລະ ບໍລິຫານນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຈຳເປັນຂອງຫ້ອງຮຽນ. 

ມາດ​ຕາ 4: ການປະພຶດຂອງນັກສຶກສາ (Students’ Behavior)

- ນັກ​ສຶກ​ສາ​​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງປະ​ພຶດ​ຕົນ​ເປັນ​ຄົນ​​ສຸ​ພາບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ ເຄົາລົບນັບ​ຖື​ພະ​ນັກ​ງານ, ອາ​ຈານ​ ແລະ ຖະ​ໜອມ​ຖ່ອມ​ຕົວ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນຊຶ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ.
- ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ສ່ວນ​ລວ​ມ, ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາທຳ​ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຈົບງາມ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ ແລະ ສະ​ຖານ​ທີ່​ສາ​ທາລະ​ນະ​ຕ່າງໆ ທີ່ ຕົນເຄື່ອນໄຫວຢູ່. ​
- ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ປະ​ພຶດ​ຕົນ​​ເປັນ​ພົນ​ລະເມືອງ​ດີ, ເຄົາ​ລົບ​ກົດ​ໝາຍ, ຮັກ​ສາ​ຮີດ​ຄອງ​ປະ​ເພ​ນີ ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ຂອງ​ຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສິລະ​ປະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳຂອງ​ຊາດ​, ​ຮັກ​ສາ ​ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນ​ເຊື້ອຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ລະ​ຫວ່າງ​​ເຜົ່າຕ່າງໆໃນວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ.

ມາດ​ຕາ 5: ການແຕ່ງກາຍຂອງນັກສຶກສາ (Dressing) ໃນ​ຊົ່ວໂມງຮຽນ ຫຼື ໃນການໄປພົວພັນວຽກໃນໂມງລັດຖະການ ແລະ ໃນ​ພິ​ທີ​ທາງ​ການ​ຕ່າງໆ, ນັກ​ສຶກ​ສາທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ແບບ​ນັກ​ສຶກ​ສາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລັກ​ສະ​ນະ ​ຂອງເຄື່ອງແບບນັກ​ສຶກສາວິທະຍາໄລໂລໂກສມີ​ຄື:
1) ສຳ​ລັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຍິງ(For Female):
- ສິ້ນສີດຳ ຫຼືສີຟ້າແກ່ ມ​ີ​ຕີນສີ້ນກວ້າງ​ 15-20 ຊມ, ບໍ່ລ່າມ ແລະ ບໍ່ເຂີນເກີນຄວນ.
- ເສື້ອ​ເຊີດສີຂາວ​ແຂນ​ສັ້ນ ຫຼື ຍາວ ແລະ ມີ​ກາໝາຍ​ຂອງ​ ວລກ​ ຫຍິບ​ຕິດ​ໃສ່ກົກ​ແຂນເສື້ອ ເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ມັດກາລະວັດ ທີ່ມີກາໝາຍຂອງ ວລກ, ເອົາເສື້ອເຂົ້້າໃນສະເໝີ.
- ສາຍ​ແອວ​ໂລ​ຫະ​ແບບ​​ລາວ ຫຼື ໜັງ​ສີ​ດຳ ກວ້າງ​ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ຊມ, ຫົວ​ສາຍ​ແອວ​ບໍ່​ມີ​ລວດ​ລາຍ​ ເກີນ​ຄວນ.
- ເກີບຫຸ້ມສົ້ນສີດຳ ຫຼື ສີນ້ຳຕານແກ່ ສູງບໍ່ເກີນ 4 ຊມ.
- ຜົມແຕ່ງແບບເກົ້າຜົມ, ມັດ ຫຼື ເປຍຢ່າງຮຽບຮ້ອຍ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຍ້ອມສີຜົມ ແລະ ປ່ອຍຜົມ.
- ຫ້າມນັກສຶກສາຍິງແຕ່ງກາຍຄືນັກສຶກສາຊາຍມາຮຽນເດັດຂາດ.
2) ສຳ​ລັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຊາຍ (For Male):
- ໂສ້ງ​ຂາ​ຍາວສີດຳ ຫຼື ສີຟ້າແກ່ຕັດ​ດ້ວຍ​ແພທຳ​ມະ​ດາ
- ເສື້ອ​ເຊີດສີຂາວ​ແຂນ​ສັ້ນ ຫຼື ແຂນ​ຍາວ ແລະ ມີກາໝາຍຂອງ​ ວລກ ​ຫຍິບຕິດໃສ່ກົກ​ແຂນເສື້ອເບື້ອງ​ຊ້າຍ​ ແລະ ມັດກາລະວັດພ້ອມ, ເອົາເສື້ອເຂົ້້າໃນສະເໝີ.
- ເກີບ​ໜັງ ຫຼື ເກີບແພແບບຫຸ້ມສົ້ນ ສີດຳ ຫຼື ສີນ້ຳຕານແກ່, ບໍ່ມີລວດລາຍເກີນຄວນ .
- ສາຍ​ແອວ​ໜັງ​ສີ​ດຳ​ກວ້າງ​ບໍ່​ເກີນ 3 ຊມ, ຫົວ​ສາຍ​ແອວ​ບໍ່​ມີ​ລວດ​ລາຍເກີນ​ຄວນ.
- ຕັດຜົມແບບຈອນໜາທຳມະດາ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຍ້ອມສີຜົມ, ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ຕຸ້ມຫູ ແລະ ຫວີຜົມໃຫ້ຈົບງາມ
- ບໍ່ໃຫ້ແຕ່ງກາຍແບບລວດລາຍ, ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ໂສ້ງຢິນ ແລະ ໂສ້ງຂານ້ອຍ.
- ຫ້າມນັກສຶກສາຊາຍແຕ່ງກາຍຄືນັກສຶກສາຍິງມາຮຽນເດັດຂາດ.
ມາດ​ຕາ 6: ການປະຕິບັດເວລາເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການລາພັກ (Class attendance and leave taking):

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົນ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່ດີ ແລະ ມີກິລິຍາມາລະຍາດ ໃນຫອ້ງຮຽນຄື:
- ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ກ່ອນ​ອາ​ຈານ​ 5 ນາທີເພື່ອກວດກາຈຳນວນພົນ, ເມື່ອອາ​ຈານເຂົ້າ​ຫ້ອງສອນ ນັກສຶກສາທຸກຄົນຕ້ອງ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ທຳ​​ຄວາມເຄົາ​ລົບອາຈານ ແລະ ຄະນະຫ້ອງຕ້ອງລາຍງານ ຈຳນວນນັກສຶກສາ ທີ່ຂາດຮຽນໃຫ້ອາຈານຮັບຮູ້.
- ນັກສຶກສາທີ່ມາຊ້າເກີນ 10 ນາທີຂື້ນໄປແມ່ນຄູສອນຈະໝາຍວ່າມາຊ້າ 01ຄັ້ງ, ຖ້າຄົບ 03 ຄັ້ງ ຈະເທົ່າກັບການຂາດຮຽນ 01 ເທື່ອ (ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ) ຂອງວິຊານັ້ນໆ.
- ນັກສຶກສາທີ່ອອກຫ້ອງຮຽນໄວກ່ອນເວລາຮຽນ, ​ຄູສອນຈະໝາຍວ່າອອກຫ້ອງໄວ 01ຄັ້ງ, ຖ້າຄົບ 03 ຄັ້ງ ຈະເທົ່າກັບການຂາດຮຽນ 01 ເທື່ອ (ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ) ຂອງວິຊານັ້ນໆ.
- ນັກສຶກສາທີ່ຂາດຮຽນ (ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ) ຈະຖືກຕັດຄະແນນມາຮຽນ (Attendance mark) ຄັ້ງລະ 2,5 ຄະແນນ
- ນັກສຶກສາທີ່ຂາດຮຽນເກີນ 08 ຄັ້ງ (ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ) ຂອງແຕ່ລະວິຊາຈະຖືວ່າຕົກ ຫຼື ໄດ້ (F) ໃນວິຊານັ້ນໆ.
- ກ່ອນຈະເຂົ້າ​-ອອກຫ້ອງ​ຮຽນ, ຢາກຖາມ ຫຼື ຕອບອາຈານໃນຫ້ອງ​ຮຽນ ​ນັກສຶກສາຕ້ອງ​ຍົກ​ມື​ຂໍ ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ອາ​ຈານເສຍກ່ອນ.
- ຕ້ອງ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຮຽນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
1) ເວລາເຂົ້້າຮຽນ (Study time):
- ພາກເຊົ້າ: 08:40 ໂມງ -11:40 ໂມງ
- ພາກບ່າຍ: 13:40 ໂມງ -16:40 ໂມງ
- ພາກຄໍ່າ: 17:40 ໂມງ -20:40 ໂມງ
2) ການຂໍອະນຸຍາດລາພັກຮຽນ (Leave taking):
ໃນ​ໄລຍະທີ່ພວມມີການຮຽນ-ການສອນຢູ່, ຖ້ານັກສຶກສາມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງລາພັກ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງເພື່ອຂໍອະນຸຍາດລາພັກ. ຖ້າເຈັບເປັນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກແພດ, ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນດ້ານວຽກງານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກກົມກອງທີ່ຕົນສັງກັດຢູ່, ຖ້າມີຄວາມຂັດສົນອື່ນໆຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ການພິຈາລະນາ ລາພັກໃນແຕ່ລະກໍລະນີໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ມາດ​ຕາ 7: ການຊຳລະ ແລະ ການຖອນຄ່າຮຽນ. 1) ການຊໍາລະຄ່າຮຽນ (Tuition fee): ນັກສຶກສາຕ້ອງມາລົງທະບຽນ ຊຳລະຄ່າຮຽນໃຫ້ແກ່ພະແນກງານເງິນ ຕາມວັນ ແລະ ເວລາ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ (ສຳລັບນັກສຶກສາຄົນໃດ ຫາກລົງທະບຽນຊຳລະຄ່າຮຽນຊ້າເກີນກຳນົດ ແມ່ນອາດຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໄດ້ໃນພາກຮຽນນັ້ນ ແລະ ຈະບໍ່ມີສິດຮັບທຶນການສຶກສາ, ໃນກໍລະນີຜູ້ກ່ຽວຕິດອັນດັບນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນການຮຽນດີເດັ່ນໃນຫ້ອງຮຽນ) ກໍລະນີຊຳລະຄ່າຮຽນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ນັກສຶກສາຕ້ອງສົ່ງຫຼັກຖານການຊຳລະຄ່າຮຽນ ທີ່ລະບຸຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ລະບຸລະຫັດຫ້ອງຮຽນ ແລະ ລະບຸລະຫັດບັດນັກສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ພະແນກການເງິນຂອງວິທະຍາໄລ ເພື່ອອອກບິນຊຳລະຄ່າຮຽນຕາມລະບຽບການ. ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ທາງດ້ານການເງິນ ແມ່ນສາມາດລົງທະບຽນຊຳລະຄ່າຮຽນໄດ້ຈຳນວນ 30%-50% ຂອງຄ່າຮຽນ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະໃຫ້ຄົບ 100% ກ່ອນການສອບເສັງກາງພາກຮຽນ, ຖ້າຫາກກາຍກຳນົດຈະຖືກປັບໄໝອາທິດລະ 20.000 ກີບ. 2) ການຖອນຄ່າຮຽນ (Withdraw of tuition fee) ໂດຍປົກກະຕິ ນັກສຶກສາເມື່ອຊຳລະຄ່າຮຽນແລ້ວ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດຖອນຄ່າຮຽນຄືນໄດ້, ຍົກເວັ້ນແຕ່ກໍລະນີພິເສດ  ນັກສຶກສາ ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງເພື່ອຂໍອະນຸຍາດພິຈາລະນາ ເພື່ອຖອນຄ່າຮຽນໄດ້ ໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້: - ນັກສຶກສາທີ່ສິ້ນສຸດສະຖານະພາບການເປັນນັກສຶກສາ ຢູ່ວິທະຍາໄລໂລໂກສໃນກໍລະນີທີ່ ນັກສຶກສາເສຍຊີວິດ, ມີພະຍາດຕິດແປດຮ້າຍແຮງ ແລະ ເກິດອຸບັດຕິເຫດຮ້າຍແຮງ ຫຼື ອຶ່ນໆ ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາເຫັນດີຈາກຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ, ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງພ້ອມເອກະສານຢັ້ງຢືນ ເພື່ອຖອນຄ່າຮຽນຄືນໄດ້ ຈຳນວນ 70% ຂອງມູນຄ່າ 100% ຂອງຄ່າຮຽນ ໃນລະຫວ່າງ ກ່ອນການເປີດພາກຮຽນ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງ ອາທິດທີ 01 ເຖິງ ອາທິດທີ່ 04 ຂອງການເປີດພາກຮຽນໃໝ່, ຖ້າກາຍກຳນົດໄປຫາ ອາທິດທີ 05 ຂອງການເປີດພາກຮຽນໃໝ່ຂື້ນໄປຖືວ່າສະຫຼະສິດ ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆ (ໃນກໍລະນີຈ່າຍບໍ່ຄົບ 100% ຂອງຄ່າຮຽນ 01 ພາກຮຽນ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດຖອນຄ່າຮຽນໄດ້)    

ມາດ​ຕາ 8: ການໂຈະການຮຽນ ແລະ ການຍ້າຍສາຂາຮຽນ (Drop and move to other program)
1) ການໂຈະການຮຽນຮຽນ (Drop) - ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຊຳລະຄ່າຮຽນແລ້ວ ແຕ່ມີສະພາບຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຢຸດການຮຽນ, ນັກສຶກສາຜູ້ດັ່ງກ່າວຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍໂຈະການຮຽນ ພ້ອມຄັດຕິດເອກະສານທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າຕົນເອງມີສະພາບຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຢຸດການຮຽນຊົ່ວຄ່າວແທ້ ໂດຍຜ່ານພະແນກວິຊາການ ຂື້ນຫາຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຮັກສາສະຖານະພາບການເປັນນັກສຶກສາ ຂອງວິທະຍາໄລ, ໃນລະຫວ່າງກ່ອນການເປີດພາກຮຽນ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງ ອາທິດທີ 01 ເຖິງ ອາທິດທີ່ 04 ຂອງການເປີດພາກຮຽນໃໝ່ ຈື່ງຈະສາມາດໂອນຄ່າຮຽນໃສ່ພາກຮຽນຕໍ່ໄປໄດ້ໃນຈຳນວນ 80% ຂອງມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະຄ່າຮຽນ, ຖ້າກາຍກຳນົດໄປຫາ ອາທິດທີ 05 ຂອງການເປີດພາກຮຽນໃໝ່ຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດໂອນຄ່າຮຽນໄດ້ ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝ 100,000 ກີບ (ສຳລັບຄ່າທຳນຽມການໂຈະການຮຽນແມ່ນ  150,000 ກີບ ຕໍ່ 1ປີ, 200,000 ກີບ ຕໍ່ 2 ປີ) - ນັກສຶກສາທີ່ຢຸດການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງເປັນເວລາ 01 ພາກຮຽນ ໂດຍບໍ່ມີເອກະສານອະນຸຍາດການໂຈະການຮຽນ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວ ພ້ອມຄັດຕິດເອກະສານທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າຕົນເອງມີສະ ພາບຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຢຸດການຮຽນແທ້ ໂດຍຜ່ານພະແນກວິຊາການ ຂື້ນຫາຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຮັກສາ ສະຖານະພາບເປັນນັກສຶກສາ ຂອງວິທະຍາໄລ (ພ້ອມເສຍຄ່າປັບໄໝ 100,000 ກີບ) ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຢຸດການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງເປັນເວລາ 02 ພາກຮຽນຂື້ນໄປ ຫຼື 1 ສົກຮຽນ ໂດຍບໍ່ມີເອກະສານອະນຸຍາດການໂຈະການຮຽນ ທາງວິທະຍາໄລຖືວ່າຜູ້ກ່ຽວປະລະການຮຽນ ແລະ ສະຖານະພາບການເປັນນັກສຶກສາຈະສີ້ນສຸດລົງ (ທາງວິທະຍາໄລຈະບໍ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນນັກສຶກສາ ຫຼື ເອກະສານການຢັ້ງຢືນໃດໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ຈະຖືກລົບລ້າງຜົນການຮຽນທັງໝົດທີ່ຜ່ານມາອີກດ້ວຍ) ໃນກໍລະນີຢາກກັບມາຮຽນຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽບສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຕາມລະບຽບຫຼັກການ. 2) ການຍ້າຍສາຂາຮຽນ (Drop and move to other program) - ນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການປ່ຽນສາຂາວິຊາຮຽນ ຫຼື ຫຼັກສູດອຶ່ນໆ ພາຍໃນ ວລກ (ຈຳນວນເງິນແມ່ນຂື້້ນກັບຄ່າຮຽນແຕ່ລະຫຼັກສູດ) ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍໂອນຄ່າຮຽນ ກ່ອນການເປີດພາກຮຽນ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງ ອາທິດທີ 01 ເຖິງ ອາທິດທີ່ 04 ຂອງການເປີດພາກຮຽນໃໝ່, ຈື່ງຈະສາມາດໂອນຄ່າຮຽນໃສ່ສາຂາວິຊາຮຽນອຶ່ນໄດ້ ໃນຈຳນວນ 80% ຂອງມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະຄ່າຮຽນ, ຖ້າກາຍກຳນົດໄປຫາ ອາທິດທີ 05 ຂອງການເປີດພາກຮຽນໃໝ່ຂື້ນໄປ ຖືວ່າສະຫຼະສິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດໂອນຄ່າຮຽນໄດ້ ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆ.

ມາດ​ຕາ 9: ການຍ້ອງຍໍນັກສຶກສາ (Appreciation) ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່ຮຽນ​ເກັ່ງ, ມີ​ຜົນການຮຽນ​ດີ​ເດັ່ນ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ໃນການປະ​ຕິ​ບັດມະຕິຄຳສັ່ງ ແລະຂໍ້​ກຳ​ນົດກົດລະ​ບຽບ​ຕ່າງໆຂອງ​ການຈັດຕັ້ງລະດັບຕ່າງໆຂອງວິທະຍາໄລ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ ຍ້ອງ​ຍໍ​ຈາກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງວິທະຍາໄລ ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ການ​ ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປນີ້:
1)  ການມອບທຶນການສຶກສາ (Scholarship): - ສຳລັບນັກສຶກສາໃໝ່ (Entrance Scholarship): ນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນດີເດັ່ນ ອັນດັບທີ່ 1-3 ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາດັ່ງນີ້: ອັນດັບທີ່ 1 ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈຳນວນ 1,000,000ກີບ ພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນ, ອັນດັບທີ່ 2 ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈຳນວນ 800,000ກີບ ພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນ, ອັນດັບທີ່ 3 ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈຳນວນ 500,000ກີບ ພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນ (ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໃຊ້ເປັນສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນໃນພາກຮຽນທີ່ II ຂອງປີ 01, ຖ້າຜູ້ກ່ຽວມາລົງທະບຽນຊຳລະຄ່າຮຽນກາຍກຳນົດທີ່ທາງວິທະຍາໄລກຳນົດໃຫ້ແມ່ນຖືວ່າສະຫຼະສິດ) - ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນງານການຮຽນດີເດັ່ນໃນແຕ່ລະຫ້ອງ (Semester Scholarship) ອັນດັບທີ່ 1-3 ຂອງແຕ່ລະຫ້ອງ ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາດັ່ງນີ້: ອັນດັບທີ່ 1 ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈຳນວນ 1,000,000ກີບ ພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນ, ອັນດັບທີ່ 2 ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈຳນວນ 800,000ກີບ ພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນ, ອັນດັບທີ່ 3 ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈຳນວນ 500,000ກີບ ພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນ,​ ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໃຊ້ເປັນສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນຄື:

+ ທຶນການສຶກສາປະຈຳພາກຮຽນທີ່ I ຂອງປີ 01 ແມ່ນຈະໃຊ້ເປັນສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນໃນພາກຮຽນທີ່ I ຂອງປີ 02.
+ ທຶນການສຶກສາປະຈຳພາກຮຽນທີ່ II ຂອງປີ 01 ແມ່ນຈະໃຊ້ເປັນສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນໃນພາກຮຽນທີ່ II ຂອງປີ 02.
+ ທຶນການສຶກສາປະຈຳພາກຮຽນທີ່ I ຂອງປີ 02 ແມ່ນຈະໃຊ້ເປັນສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນໃນພາກຮຽນທີ່ I ຂອງປີ 03.

ໝາຍເຫດ: ຖ້ານັກສຶກສາຄົນໃດທີ່ມີຜົນການຮຽນດີເດັ່ນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງ, ແຕ່ມາລົງທະບຽນຊຳລະຄ່າຮຽນກາຍກຳນົດທີ່ທາງວິທະຍາໄລກຳນົດໃຫ້ ແມ່ນຖືວ່າສະຫຼະສິດໃນການຮັບທຶນການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສືກສາຂ້າງເທິງແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ສາມາດໂອນໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໄດ້ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ກ່ຽວບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ທຶນດັ່ງກ່າວຖືວ່າສະຫຼະສິດ.

2) ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ເປັນອາສາສະໝັກຂອງວິທະຍາໄລ ຈະໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ, ຈາລຶກຊື່ໄວ້ໃນປື້ມປະຫວັດສາດຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຕາມການພິຈາລະນາຈາກຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ.
3) ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ ແລ້ວມີຜົນການຮຽນດີຕະຫຼອດ 6 ພາກຮຽນ (Excellent Student) ຕ້ອງມີຄະແນນແຕ່ລະວິຊາຕ້ອງເປັນ B ຂື້ນ ແລະ ຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດ 3.85, ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດກຽດນິຍົມ (ໃບປະກາດແດງ) ແລະ ພິຈາລະນາສົ່ງລາຍຊື່ເຂົ້າສອບເສັງເອົາທຶນການສຶກສາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມໂຄງການທີ່ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບວິທະຍາໄລ.

ມາດ​ຕາ 10: ຂໍ້ຫ້າມຂອງນັກສຶກສາ (Prohibition for Students)
- ຫ້າມພົວພັນແບບຊູ້-ສາວແບບຜິດຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ເປັນການລະເມີດຕໍ່ກັບລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງ, ໂດຍສະເພາະໃນຂອບເຂດວິທະຍາໄລ.
- ຫ້າມຫຼີ້ນການພະນັນທຸກປະເພດໃນຂອບເຂດວິທະຍາໄລ.
- ຫ້າມຫຼີ້ນກິລາທຸກປະເພດໃນສະຖານທີ່ທີ່ທາງວິທະຍາໄລບໍ່ກຳນົດໃຫ້.
- ຫ້າມສ້າງກຸ່ມກ້ອນ ແລະ ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ.
- ຫ້າມທຳລາຍສິ່ງຂອງ ແລະ ຫຼີ້ນການພະນັນທຸກຊະນິດໃນຂອບເຂດບໍລິເວນຂອງວິທະຍາໄລ.
- ຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ຊື້-ຂາຍ, ຄອບຄອງອາວຸດ ແລະ ຢາເສບຕິດທຸກປະເພດ.
- ຫ້າມດື່ມສີ່ງມືນເມົາ  ແລ້ວອາລະວາດຜິດຖຽງກັນໃນຂອບເຂດວິທະຍາໄລ.
- ຫ້າມຂີດຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຮູບລາມົກເປີເປື້ອນໃນບໍລິເວນວິທະຍາໄລ.
- ຫ້າມທຳລາຍໜັງສື ຫຼື ປ້າຍປະກາດຕ່າງໆຂອງວິທະຍາໄລ.
- ຫ້າມກ່າຍບົດສອບເສັງຂອງໝູ່ເພື່ອໃນເວລາສອບເສັງ.
- ຫ້າມນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນເວລາຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ, ກໍລະນີຈຳເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຄູປະຈຳວິຊາກ່ອນ.

ມາດ​ຕາ 11: ການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ນັກສຶກສາ (Discipline and penalty)
ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ປະ​ພຶດ​ຕົນ​ບໍ່​ດີ, ກະທຳຜິດຕໍ່​ກົດ​ລະບຽບ, ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ ວລກ ຫຼື ກະທຳ​ຜິດ​ລະ​ບຽບ​ກົດ ​ໝາຍບ້ານເມືອງ ແລະ ຮີດ​ຄອງ​ປະ​ເພ​ນີ, ລ້ວນ​ແຕ່​ຈະຖືກ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວິ​ໄນດ້ວຍຮູບການ​ ແຕ່ລະກໍລະນີ​ ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:
1) ຖືກຕັກເຕືອນ​
2) ຂຽນໃບສຳຫຼວດພ້ອມທັງຖືກຕັດຄະແນນ ຫຼື ຈະຖືກປັບໄໝຕາມມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ.
3) ລົບລ້າງຜົນການຮຽນໜຶ່ງພາກຮຽນ ຫຼື ໜຶ່ງສົກຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
4) ໂຈະ ຫຼື ລົບ​ລ້າງ​ຜົນ​ການ​ສອບ​ເສັງ ຫຼື ຕັດສິດການຮັບປະກາສະນິຍະບັດ.
5) ຕັດ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ ວລກ.
6) ຕັດ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ ວລກ ພ້ອມທັງປະ​ກອບ​ສຳ​ນວນ​ຟ້ອງ​ສານ.

ມາດ​ຕາ 12: ຜົນສັກສິດ (Effectiveness)
ກົດລະບຽບສະບັບດັ່ງກ່າວ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ທີ່ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລໂລໂກສ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.