ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ (SE)


ສອນໂດຍອາຈານຕ່າງປະເທດ

P.C L.C C.C T.B L.C L.F L.T
SE1 K1-2 Y1-Y10 LG(1-6) 18 terms 750.000 K

a. 5:00 - 6:00

b. 6:00 - 7:00

c. 7:00 - 8:00

(8-12 years)

K1-K8 OH(1-4)
SE2 EL1-2 E1-E6 Bin-B1 12 terms 850.000 K

Tue. Thu. Sat M

a. 5:00 - 6:30

b. 6:30 - 8:00

H1-H6 B2-B3
SE3 GE1-2 G1-G6 Bin-B1 12 terms 950.000 K

Mon. Wed. Fri

a. 5:00 - 6:30

b. 6:30 - 8:00

M1-M6 B2-B3 1.100.000 K
SE4 ADV1-3 PASSAGE BUSINESS SPEAKING B1-6 18 terms 1.300.000 K

Mon. Wed. Fri

a. 5:00 - 6:30

b. 6:30 - 8:30

ADV4 TOEFL B1-2 Open soon

ຝຶກອົບຮົມພາສາເກົາຫຼີ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ຫຼັກສູດພາສາເກົາຫຼີທົ່ວໄປ

NO P.C Course Fee (Pay Term) Fee (Year) Lesson Time Lesson Hours
1 B.A degree

B.A

4 Years / 8 terms

Preparation 2.200.000 K Class a.Morning

5 days/week

(Mon - Fri)

2

KOR Special A (SK 1-8)

2 Years/ 8 terms

800.000 K/ 1 term

3.200.000 K / 4Terms/ Year

2.900.000 K

Class

a. 2:00 - 3:30

b: 3:30 - 5:00

3 Days/Week

(Mon. Wed. Fri)
3

KOR Special B (SK 1-8)

2 Years / 8 terms

800.000K / 1 Term

3.200.000 K /4 Term / Year
2.900.000 K

Class

a. 5:00 - 6:30

b. 6.30 - 8:00

3 Days / Week

(Mon. Wed. Fri)

LAO LANGUAGE PROGRAMS

Updating