ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ (SE)


ສອນໂດຍອາຈານຕ່າງປະເທດຝຶກອົບຮົມພາສາເກົາຫຼີ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ຫຼັກສູດພາສາເກົາຫຼີທົ່ວໄປ


ຝຶກອົບຮົມພາສາລາວ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງພາສາລາວ ແລະ ຫຼັກສູດບຳລຸງພາສາລາວ