ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ; (Background)
ໂລໂກສ, ແມ່ນສະຖານການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຈາກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 100/100 ຈາກ ສ. ເກົາຫລີ, ໂດຍທ່ານ ປອ ຈິນຊຸນ ຈ້ອງ, ເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ
ສະຖານການສຶກສາໂລໂກສ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2001, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ: ສູນໂລໂກສ ອາຄາເດມີ,​ ທີ່ເປີດສອນຫຼັກສູດບຳລຸງພາສາອັງກິດ ແລະ ພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ້, ຈາກນັ້ນ ໃນປີ 2014 ໄດ້ຍົກລະດັບຂື້ນເປັນ ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະບັບເລກທີ 3413/ສສກ.ອສ ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ(8) 2014 ແລະ ໄດ້ມີພິທີເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ(8) 2014 ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃນລະບົບ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ, ລະບົບບຳລຸງພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບົບຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ຄວບຄູ່ກັນມາ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

ວິໄສທັດ (Vision)
ພັດທະນາໂລໂກສ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານການສຶກສາທີ່ດີເດັ່ນ ທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ທັນຍຸກທັນສະໄໝ ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພັນທະກິດ (Mission)
ສ້າງນັກສຶກສາໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ, ຍົກລະດັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ຊຳນານງານດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມສີລະປະ ວັດທະນະທໍາ ຂອງຊາດ, ສົມທົບກັບການເລືອກເຟັ້ນ ຮັບເອົາວັດທະນະທໍາ ອັນດີງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງຍຸກສະໄໝ.