ປະເທດລາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ

(+856-21) 418 120

ວັນຈັນ ຫາ ວັນເສົາ 8ໂມງເຊົ້າ ຫາ 6ໂມງແລງ

logoscollegelaos@logoscollege.com

Send us your query anytime!