1. ຊື່ຫຼັກສູດ.

- ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງສາຂາວີຊາ ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ

- ພາສາອັງກິດ: Higher Curriculum in General English

2. ຊື່ ປະກາສະນີຍະບັດ.

- ພາສາລາວ: ຊັ້ນສູງສາຂາວີຊາພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ

- ພາສາອັງກິດ: Higher Diploma In General English

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ.

- ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

- ກົມອາຊີວະສຶກສາ

- ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສ

4. ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນ.

- ນັກຮຽນມີໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ.

- ນັກຮຽນມີໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

- ມີສຸຂະພາບຈິດສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງດີ.

5. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນ.

- ໃຊ້ເວລາຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເວລາ 3 ປີ (6 ພາກຮຽນ)

- 1 ສົກຮຽນ                                      40 ອາທິດ.

- 1 ພາກຮຽນ                                     20 ອາທິດ.

6. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ.

- ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                   08 ໜ່ວຍກິດ.

- ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ                 39 ໜ່ວຍກິດ.

- ໝວດວິຊາສະເພາະ                           51 ໜ່ວຍກິດ.

- ໝວດວິຊາເລືອກ                              04 ໜ່ວຍກິດ.

            ລວມທັງໝົດ:                  102  ໜ່ວຍກິດ.