1. ຊື່ຫຼັກສູດ.

- ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງສາຂາວິຊາ ການແປພາສາລາວ

- ພາສາອັງກິດ: Higher Curriculum in Lao Interpretation

2. ຊື່ ປະກາສະນີຍະບັດ.

- ພາສາລາວ:  ຊັ້ນສູງ ສາຂາວີຊາ ການແປພາສາລາວ

- ພາສາອັງກິດ: Higher Diploma in Lao Interpretation

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ.

- ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

- ກົມອາຊີວະສຶກສາ

- ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສ

4. ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນ.

- ນັກຮຽນມີໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ.

- ນັກຮຽນມີໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

- ມີສຸຂະພາບຈິດສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງດີ.

5. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນ.

- ໃຊ້ເວລາຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເວລາ 3 ປີ (6 ພາກຮຽນ)

- 1 ສົກຮຽ                                       40 ອາທິດ.

- 1 ພາກຮຽນໃຊ້ເວລາຮຽນທັງໝົດ        20 ອາທິດ.

6. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ.

- ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄ                    08 ໜ່ວຍກິດ.

- ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖາ                  30 ໜ່ວຍກິດ.

- ໝວດວິຊາສະເພາ                            54 ໜ່ວຍກິດ.

- ໝວດວິຊາເລືອ                               02 ໜ່ວຍກິດ.

            ລວມທັງໝົດ:                       94  ໜ່ວຍກິດ.