1. ຊື່ຫຼັກສູດ.

- ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງສາຂາວິຊາ ການແປພາສາເກົາຫຼີ

- ພາສາອັງກິດ: Higher Curriculum in Korean Interpretation

2. ຊື່ ປະກາສະນີຍະບັດ.

- ພາສາລາວ:  ຊັ້ນສູງ ສາຂາວີຊາ ການແປພາສາເກົາຫຼີ

- ພາສາອັງກິດ: Higher Diploma in Korean Interpretation

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກົມອາຊີວະສຶກສາ

ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສ

4. ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນ.

- ນັກຮຽນມີໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ.

- ນັກຮຽນມີໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

- ມີສຸຂະພາບຈິດສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງດີ.

7. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນ.

- ໃຊ້ເວລາຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເວລາ 3 ປີ (6 ພາກຮຽນ)

- 1 ສົກຮຽ                               40 ອາທິດ.

- 1 ພາກຮຽນ                           20 ອາທິດ.

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ.

- ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄ         08 ໜ່ວຍກິດ.

- ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖາ          30 ໜ່ວຍກິດ.

- ໝວດວິຊາສະເພາ                    54 ໜ່ວຍກິດ.

- ໝວດວິຊາເລືອ                       02 ໜ່ວຍກິດ.

            ລວມທັງໝົດ:            94  ໜ່ວຍກິດ.