ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສໄດ້ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນດີຮຽນເກັ່ງ,ໂດຍມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 

1. ທຶນການສຶກສາປະເພດທີ 1: ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ສອບເສັງທຽບເຂົ້າວິທະຍາໄລ, ຈະໄດ້ທຶນການສຶກສາເປັນສ່ວນຫຼຸດຄ່າຮຽນ 1 ພາກຮຽນ

- ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດເປັນອັນດັບທີ 1 ຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເປັນຄ່າເທີມ 70%

- ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດເປັນອັນດັບທີ 2 ຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເປັນຄ່າເທີມ 50%

- ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດເປັນອັນດັບທີ 3 ຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເປັນຄ່າເທີມ 30%

- ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດເປັນອັນດັບທີ 4 ຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເປັນຄ່າເທີມ 20%

 

2. ທຶນການສຶກສາປະເພດທີ 2: ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນປົກກະຕິ ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເປັນສ່ວນຫຼຸດຄ່າຮຽນ 1 ພາກຮຽນ ໃນພາກຮຽນຕໍ່ໄປ

- ຜູ້ທີ່ເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 1 ຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເປັນຄ່າເທີມ 70%

- ຜູ້ທີ່ເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 2 ຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເປັນຄ່າເທີມ 50%

- ຜູ້ທີ່ເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 3 ຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເປັນຄ່າເທີມ 30%

- ຜູ້ທີ່ເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 4 ຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເປັນຄ່າເທີມ 20%

 

ໝາຍເຫດ: ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ທີ່ຈະມາຮັບທຶນການສຶກສາຂອງປະເພດທີ 2 ແມ່ນ:

- ມາໂຮງຮຽນປະຈໍາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຂາດຮຽນ

- ມີຄະແນນສະເລ່ຍ 2.00 ຂຶ້ນໄປ ຂອງພາກຮຽນ (ບໍ່ລວມຄະແນນຂອງວິຊາທີ່ໂອນໜ່ວຍກິດມາ)

- ຄະແນນເສັງປິດພາກຮຽນບໍ່ມີວິຊາໄດ້ D ແລະ F

- ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ທຶນການສຶກຈະມອບໃຫ້ນັກສຶກສາເປັນເງິນສົດ ແລະ ຈະມອບຫຼັງຈາກເປີດຮຽນໄປໄດ້ 3 ອາທິດ.