ຂ່າວສານ LOGOS

ການແຂ່ງຂັນກິລາປິ່ງປ່ອງປະຈຳປີ 2018


ວັນທີລົງທະບຽນ 15-26 ຕຸລາ 2018 ສະຖານທີ່ລົງທະບຽນ ເຄົາເຕີ
ວັນທີແຂ່ງຂັນ 3-24 ພະຈິກ 2018 ສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ ເດີນກິລາປິ່ງປ່ອງ ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສ