ຂ່າວສານ LOGOS


ເປີດຮັບນັກສຶກສາ

ລະບົບຫຼັກສູດ ຊັ້ນສູງ ພາສາອັງກິດ

ຫຼັກສູດລະບົບບຳລຸງພາສາອັງກິດ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ຫຼັກສູດບຳລຸງພາສາເກົາຫຼີ

ຫຼັກສູດພາສາລາວ

4th LOGOS FESTIVALແຈ້ງຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນທີ I, ນັກສຶກສາຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ, ສົກສຶກສາ 2018-2019


ເປີດຮັບລົງທະບຽນນັກສຶກສາຮອບທີ 02

ລະບົບບຳລຸງພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດມື້ຮຽນ
ໂມງຮຽນ: 5:00-6:30 ແລະ 6:30-8:00
ສອບເສັງວັນທີ 7 ມັງກອນ 2019 ເວລາ 17:00
ຄ່າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນ 750,000 ກີບ/ເທີມ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ 021 418 120


ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສ ກັບ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2018