ທຶນການສຶກສາ

ວິທະຍາໄລ ໂລໂກສໄດ້ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນດີຮຽນເກັ່ງ,ໂດຍມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ທຶນການສຶກສາປະເພດທີ 1: ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ສອບເສັງທຽບເຂົ້າວິທະຍາໄລ, ຈະໄດ້ທຶນການສຶກສາເປັນສ່ວນຫຼຸດຄ່າຮຽນ 1 ພາກຮຽນ.

2. ທຶນການສຶກສາປະເພດທີ 2: ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນປົກກະຕິຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເປັນສ່ວນຫຼຸດຄ່າຮຽນ 1 ພາກຮຽນ ໃນພາກຮຽນຕໍ່ໄປ

ໝາຍເຫດ: ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ທີ່ຈະມາຮັບທຶນການສຶກສາຂອງປະເພດທີ 2 ແມ່ນ: